Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egyetem támogatási szervezés

2011.12.02Arra kérem a kedves Olvasót, hogy e levelet szíveskedjen megküldeni minden általa ismert és elérhető magyarnak, még az elszakított területek magyarsága felé is, csak az olvasók szíves segítségével, és további szétküldése által juthatunk el minden magyarhoz, és azokhoz, a velünk rokonszenvező egykori magyar államban élő nem magyarokhoz, akikben még él az emberiesség.  Még arról is szólnom kell, hogyan, mit és miként fogjuk a tanítást végbe vinni. Különösképpen, az 1945 utáni iskolatanítás rendszerünk, kimondottan magyarellenes volt. Minden igyekezetet, ami a nemzeti érzést, a nemzet felemelkedését, a nemzet fennmaradását, önbizalmát ápolta volna, vagy ennek adott volna hangot, a kommunista és szocialista nemzetköziség elhíresült maszlagjával elhallgattatták, kiölték. Magyarokba a kishitűséget, a bűnös nemzettudatot plántálták. Ezt és az ilyen nézeteket támogatta a bel- és külföldi hangorgánum. Ugyanakkor szomszédjaink és a nyugati országok hangot adtak, fennhangon hirdették nagyszerűségüket, vélt vagy valós ősiségüket. Persze ebbe, hogy mit és hogyan hirdetnek, nem szólhatunk bele, de hasznos lenne Közép-Európa és Európa érdekében az egymás elleni uszítás és befeketítés elkötelezettségét leállítani. Mindenképpen megszűntetjük magunk között a lelket pusztító, elveszejtő tanok hangoztatását. Helyette egészséges pozitív, nem népi, hanem nemzetben való gondolkodást fogjuk tanítani. Vissza kell helyeznünk az ősi Szent Korona Tan és a vármegye rendszer minden népnek egyenlő jogokat biztosító törvényeit. E törvények hatványozottabban biztosítják minden népnek, fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül, az egymás mellé rendelés testvéri elbírálását. Az iskolai végzettségi előmenetelt a képzettség, a rátermettség, tudás elbírálása fogja meghatározni.
 
Szorgalmazzuk és első rendű programmá tesszük a népek és nemzetek közötti barátság egészséges kiépítését. Hangsúlyozzuk a Kárpát-medence népeinek ősi egységét, az itt élő népek érdekközösségének gazdasági szükségességét. Ennek megvalósítása olyan egységes kárpát-medencei gazdasági felemelkedést eredményezne, hogy egész Európa irigylését váltaná ki, a mostani lemaradás elszegényedett, segítségre szorulás helyett.
 
Ugyanakkor közös összedolgozással megoldhatnánk a Kárpát-medence ökológiai elszennyeződését.
 
A trianoni helyzet pszichózis problémait tárgyalások folyamatával tennénk minden fél részére elfogadhatóvá.
 
Azt szeretnénk megvalósítani, hogy a kárpát-medencei népek ne ellenségként tekintsenek egymásra, hanem ezt felváltva a jó szomszédi, egymást becsülő megnyilvánulás váltsa fel. Csak ilyen szellemben védhetjük meg magunkat a körülöttünk elhelyezkedő nagyhatalmak meg-megújuló imperialista szándékaik ellen. 
 
Emberiesség megszólítása
 
A legkevesebb, 1100 éves kárpát-medencei kisebbség népei, akik a tatár vész, török veszedelem és hódoltság időkben, a reformáció időszakában, a francia forradalom korában (1789), a Habsburg gyarmatosítás, az első és második világháború embertelen időszakában államunk, bármilyen oknál fogva vallásra, nemre való tekintet nélkül, minden menekült népnek oltalmat és menedéket nyújtott. Így, 1690-ben, december 11-én, a szerb nép katonai szolgálat alóli mentességet kapott, vagy akiket a magyarság védelme oltalmazta a rabszolgaság vagy gályarabság alól. A szerb pátriárka, III. Arzén, 37-40 ezer családdal, a Temes bánságnak nevezett területen a Duna-Tisza és Maros közén lelt menedéket. Ugyanígy, 1737 és 1739 között IV. Arzén szerb pátriárka ismét népes csoporttal menekült e területre. 
 
A reformáció korában, (XVI. században), tömeges cseh, német, lengyel, orosz és galíciai zsidó kapott menedéket. Horvátország önálló független államként élte életét a magyar államban, már Szent László korától (1077-1095). A tótságot, mint kisebbségi népet, mi nem nyomtuk el, nem irtottuk ki, hisz ez a kis népi közösség állammá fejlődhetett. Nem úgy, mint a franciaországi kisebbség, akinek nyelvét, kultúráját, önrendelkezését a Francia állam törölte és beolvasztotta őket. 
 
A két világháborúban a lengyelek és ugyancsak a galíciai zsidók nagy számmal kaptak menedéket már Tisza Kálmán, Tisza István, Horthy időszakaiban.
 
Most a magyar hon van veszélyben. Ezért kérjük minden népek támogatását, kiknek ősei évszázadokon át élvezhették a magyar lélek megnyilatkozását, az önrendelkezés mindenkori meghagyását, amit a Szent Korona Tan és a vármegye rendszer törvényei biztosítottak minden polgárának, és akkor a még kisebbségben élő, betelepült menedéket lelt népeknek. Úgymint a román névvel is Gróf Andrássy Gyula, az osztrák-magyar monarchia külügyminisztere ajándékozta meg a Vlach népet.  
 
Most segítségért fordulunk Hozzátok. A Magyarok Világszövetsége fennállásának (73 év), mindenkori legnagyobb jelentőségű tervezetét a Magyarságtudományi Egyetem megvalósítást tűzte célul, mint a magyar élni akarás megvalósulásának talán a legnagyobb szükségességét, ahol, mint magánegyetem függetlenül az MTA elvárásaitól, a finn-ugor elmélet befolyásától, kutathatja, és majd hirdetheti ős eredetünket és a Kárpát-medence népeinek igazi őstörténetét. Ahol merhetünk szólni a kereszténység előtti nagy múltú magyar élet teljesítményeiről. Megvallhatjuk Nimród, Atilla, Árpád nagy királyaink tetteit. 
 
Tisztelettel:
Botos László
 
 
Ezzel kapcsolatban a Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálata ezt közli:
 
Keresünk százezer magyart
 
( . . . )
 
A magyarságtudományi egyetemnek otthont adó épülettel már rendelkezünk, ezért annak elindításához szükséges pénzösszeget egymilliárd forintra becsüljük. Ám tervünk megvalósítása már ennek az összegnek az egyötödével elkezdhető.
 
Keressük tehát azt a százezer magyar embert, aki hajlandó a magyarságtudományi egyetem létrehozására 1000 Ft-ot adakozni a következő tíz hónapban. Egyszer, vagy alkalmanként többször, netán havonta egyszer.
 
Vállaljuk, miként korábbi gyűjtéseink során is, a teljes nyilvánosságot és a maradéktalan nyilvános elszámolást. Vállaljuk, hogy az így befolyó adományok legfönnebb 20 %-át fordítjuk a Magyarok VIII. Világkongresszusának megszervezésére, a Magyarok Világszövetsége működtetésére. Honlapunkon folyamatosan nyilvánosságra hozzuk az adakozók nevét és adományaik összegét. Számlaszámként a korábbi gyűjtéseinkből ismert bankszámlát használjuk.
 
Magyarországról történő átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
10300002-20102159-70763285

Külföldről történő átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
IBAN HU 07  10300002-20102159-70763285
MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód: MKKBHUHB
 
A gyűjtés pedig itt követhető nyomon: http://www.mvsz.hu/szazezer_magyar/szazezer_adakozok.html
 
 
MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Visit our Website:
www.magtudin.org