Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nemzeti Imanap,- minden hónap 8,-án 19 órakor


MÁRIA üzenete: NEMZETI IMANAP,
mely a magyarságért Imára szólít bennetek!

  

 
Imára szólítom Népem!
Nemzeti megbékélés és összefogás napján
2011. október 8.- án, közös imára hívlak bennetek. 
Szívetekben gyújtsatok egy Fénylángot a Magyar Nemzet újjászületéséért,- és aki szívében hívást érez, csatlakozzon. maria1.jpg
Gyújtsatok egy szál gyertyát, s szívetekben is keltsétek életre a lángot, amely a Nemzet megbékélésére és összefogásra hív. 
Este 7-kor a Szívek és a Lángok érjenek össze, alkossanak egyet,- Egy célt és akaratot,- amelyben benne foglaltatik Nemzeti Kincseink visszaszerzése, a Közjogi Méltóság visszaállítása,- Egységes,- a Nép érdekeit képviselő, szabad demokratikus államforma, melyben a Nemzet kiemelkedik sanyargatott sorsából, és lehetőséget kap az újjászületésre.
Vonuljatok szobáitokba, s ott imádkozzatok!
Szívetekben gyújtsátok életre a lángot, mely minden magyarért lobog, legyen az határon innen és túl!
Öleljétek át egymást lélekben, alkossatok élő Fényláncot, mely bevilágítja a Nemzetet, sokat sanyargatott Népemet.
Szíveteket kitárva érkezzetek meg a Mennyei Atya otthonába, és buzgó imádsággal kérjétek Őt, hogy oldozza fel bűneiteket, egymás ellen elkövetett tetteiteket. 
Ebben a halk imában, a lélek rezdülésében, kívánom Én, MÁRIA, hogy minden Gyermekem találjon vissza Isten Országába, és Teremtője előtt alázattal kérje Őt, hogy
Bocsáttasson meg minden ember vétke és cselszövése, amit az idők folyamán elkövetett. 
Bocsáttasson meg, és emeltessen a Fénybe. 
Törlődjön el minden átok, minden olyan tett, amely nem az igaz szív szeretetéből fakadt. 
Majd folytassátok tovább a kérést:
- Atyám, kérünk Téged, áldd meg tavainkat, termőföldeinket tisztítsd meg a hosszantartó méregről, melyet ránk róttak! 
Szabadítsd fel Nemzetünk,- Szívünket, Lelkünket, Testünket, a lassan ölő mérgektől! 
Megbocsátunk ellenségeinknek, kártevőinknek! 
Teljesedjen be az Isteni Akarat, mely megváltja Nemzetünk! 
Kérem, hogy a NEMZETI IMAP 2011. október 8.-án 7 órakor legyen, és ezután minden hónap 8.-án 7 órakor alkossatok élő Fényláncot,- melyben, szívetekben, lelketekben eggyé váltok. 
E napon különös Kegyelettel legyetek. 
Lelketeket emeljétek magasra, szívetek maga legyen a Fény Forrása! 
Az engesztelés a magyarságért így már Fénylánccá válik, mely megtisztítja a lelketek és a Nemzetet.
Imáimban benne foglaltatik a Magyar Nemzet felszabadítása.
   
 
Kérlek bennetek, alkossatok Velem egyet, s szabadítsuk fel a Nemzetet.
Áldottak legyetek! MÁRIA

Lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
 
Veszprém. 2011. augusztus 27.


Kedves Nemzettestvéreim!

Kérem Önöket, hogy imádkozzunk együtt Nemzetünk újjászületéséért, Magyarország feltámadásáért!
Alkossunk egyet, és akinek tudjuk továbbítsuk, hogy ezeken a napokon MÁRIA, a MI ASSZONYUNK közös imára szólít minket!

Kérem, ha megszólít Imára hívásom, másnak is adja tovább, hogy Őt is hadd szólítsa meg. Köszönöm!
ÁhimRé


Engesztelő Ima
 
(saját üzenet által)

 
 
Az IMÁDSÁG MENETE:

Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád, - Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!
Most azokért a lelkekért imádkozunk, akik szándékban, akaratban elfordultak Tőled, és nem képesek visszatalálni a Szent Fény Örök Birodalmába.
Kérlek Téged, adj nekik Kegyelmet!
Adj rájuk üdvösséget!

Édes jó Anyánk, Szűz Mária, kérlek, segíts nekünk abban, hogy a szívek megnyíljanak, és a lelkek megtisztuljanak!
Édesanyánk kérünk téged, vezess minket, támogass minket!
Támogass abban, és működj együtt velünk, hogy imádságunkban kellőképpen elmélyültek legyünk, és kellő alázattal és szerető szívvel forduljunk
embertársaink felé.

Az IMA ereje által gyógyuljanak a lelkek, és kapjanak Örök Üdvösséget!

Imádkozom Hozzád Mennyei Atyám, Országom felvirágoztatásáért!
Engesztelő Imával fordulok Hozzád, az Országban, és Országon kívül élő szegényekért, szenvedőkért, a kegyvesztettekért,
azokért, akiknek lelke elsötétült a fájdalomtól, akik örök rabságban élnek az idő fogságában, a haldoklókért, gyermekekért, a nyomorgókért és mindazokért,
akik nem képesek szívüket felemelni Hozzád.

Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád,
- Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!

Ámen.
    
 
Jézus Urunk kérése:- "Az engesztelés lényege, hogy Egységet alkossatok!
Mindenki saját lelki és tudatossági szintje szerint fogalmazza meg az engesztelő Ima szövegét.
A lényeg, hogy egyes pontokban (vastagon szedett) megegyezzen!
Gondolok itt a sor elejére, végére és Szerető Édesanyám közbenjárására! Emiképpen cselekedjetek, és jobbá válik életetek!"
Ámen.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin 
 
IMA A MAGYAROK NAGYASSZONYÁHOZ

Minden kérés után mondjuk:

...add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!

1. Magyarok Nagyasszonya, a virágok szépségében élő reménység, tedd hígmagyarságunk helyére mélymagyarságunkat...
2. Magyarok Nagyasszonya, virágok öröme, szüntesd meg azokat a falakat, amelyek elválasztják egymástól a magyar embereket...
3. Magyarok Nagyasszonya, akinek sírjánál magasabb a föld az égnél, tedd a Teremtő akaratát gyökereinket elhagyni csábító szabad akaratunk helyére...
4. Magyarok Nagyasszonya, lelkek megnyugtatója, irányítsa mindig a Lélek a mi Szellemünket, ami testünkkel végrehajtatja a Nap Isten parancsát...

...add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!

5. Magyarok Nagyasszonya, jófüveivel gyógyító, gátold meg, hogy a Sátán lelki, szellemi és testi mérgeivel pusztítsa nemzetedet...
6. Magyarok Nagyasszonya, világnak jövendő megvilágosítója, add mindannyiunknak az isteni Fény útmutatását...
7. Magyarok Nagyasszonya, tengernek hajnali szép csillaga, vezess minket biztos kezű kormányosként a Krisztusi útra...
8. Magyarok Nagyasszonya, Krisztusnak, az Igazság Napjának anyja, segíts, hogy követhessük Fény-Fiadat...
9. Magyarok Nagyasszonya, Isten áldott szántóföldje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse fakad, tedd termővé a Magyar Újjászületésre lelkünket, szellemünket...
10. Magyarok Nagyasszonya, akinek szívét és lelkét a fájdalom tőrje hétszer járta át, gyógyítsd be egymáson vágott sebeinket és őrizz meg bennünket a testvérharagtól...
11. Magyarok Nagyasszonya, táltos királyunk, Szent László védelmezője, tedd minden magyar ember pajzsává ősi Magyar Vallásunkat...
12. Magyarok Nagyasszonya, hazánk örökös Királyné asszonya, tedd a magyarságot ismét a Szent Korona népévé...
13. Magyarok Nagyasszonya, halottak megszabadítója, engedd hozzánk őseink szellemeit, hogy sugallataikkal segítsenek bennünket az igazságért és szabadságért folytatott küzdelmünkben...
14. Magyarok Nagyasszonya, magyarok oltalmazója, védd meg nemzetedet a betolakodó idegenszívűek ármányai ellen...
15. Magyarok Nagyasszonya, a Szent Koronával minket az Isten-szülő munkájának részesévé emelő, tégy méltóvá, alkalmassá és alázatossá bennünket szent feladatunkhoz...

...add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!

16. Magyarok Nagyasszonya, a Hold Úrasszonya, Babba Maria, légy vigyázónk az Istenszülő kegyelméből végzett feladatunkban...
17. Magyarok Nagyasszonya, aki önmagunk üdvözülésére az Úristent dicsérni, szolgálni tanítasz, segíts bennünket, hogy méltóak legyünk Fény-Krisztus befogadására...
18. Magyarok Nagyasszonya, szeplőtelen, életadó Boldoganya, védd meg magzatainkat a Sátán magyarságirtásától...
19. Magyarok Nagyasszonya, asszonyi sors megdicsőítője, állítsd vissza a legszentebb emberi közösség, a család egységét, védd meg a Sátán szétzüllesztő ármányától...
20. Magyarok Nagyasszonya, másokat szolgálva magát fölemésztő Szenteltgyertya Tűz szülője, engedd, hogy Fény-Fiad követőiként személyünket alárendeljük a Magyar Újjászületésnek...
21. Magyarok Nagyasszonya, teljes Szentháromság eleven temploma, tedd bennünk a Lélek, a Szellem és a Test Szentháromságát szerves egységgé...
22. Magyarok Nagyasszonya, Testfogadó Boldogasszony, adj a magyar anyáknak egészséges, Magyar Vallású gyermekeket, akik részesei lesznek az Újjászületett Magyarországnak...
23. Magyarok Nagyasszonya, Életmag Kedd Asszonya, adj a magyar földnek egészséges, bő termést, szórd élet-virágaidat a MAGok közé, hogy mindörökké virágozzék az Újjászülető Magyarország...

Magyarok Nagyasszonya, Babba Maria, könyörögj Teremtőnkhöz, a Nap Istenhez nemzetedért, Magyarország Újjászületéséért!

Úgy legyen! 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.